LIÊN LẠC:     (028) 6653 9393 - 0934 021 183        info@hung.lawyer

Quyết toán thuế 2016: Cần lưu ý những gì?

Lại một năm sắp kết thúc, nhà nhà, người người chuẩn bị thực hiện quyết toán thuế năm 2016. Vậy thì năm nay, quyết toán thuế cần phải lưu ý những gì?

Đây là câu hỏi không chỉ cho người làm công việc kế toán mà còn cả những người lao động, kinh doanh…thắc mắc mỗi dịp chuẩn bị quyết toán thuế và mình cũng nằm trong số đó.

Sau đây là những lưu ý cần thiết cho các bạn khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 vả quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016.

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2016

1. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016

Có 2 trường hợp có thể xảy ra là bạn tự thực hiện hoặc là bạn ủy quyền cho công ty nơi bạn đang làm để thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Đối với trường hợp tự thực hiện

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN 

- Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

- Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Đối với trường hợp ủy quyền

- Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN 

- Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016

- Tại Cục Thuế nơi đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm nếu bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế.

- Tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập:

+ Nếu bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế cụ thể:

Trường hợp bạn đã tính giảm trừ gia cảnh tại nơi trả thu nhập cho mình thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi đó.

Trường hợp có thay đổi nơi làm việc và tại nơi trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi trả thu nhập đó.

- Tại Chi cục Thuế nơi bạn cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú) nếu:

+ Bạn có thay đổi nơi làm việc và tại nơi trả thu nhập cuối cùng đó không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân;

+ Bạn chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ nơi nào;

+ Bạn không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%;

+ Trong năm, bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế khônglàm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016: Chậm nhất là ngày 30/3/2017

Căn cứ pháp lý: Thông tư 92/2015/TT-BTC 

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2016

1. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN 2016

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.

- Báo cáo tài chính năm.

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu 03-1A/TNDN, mẫu 03-1B/TNDN, mẫu 03-1C/TNDN.

- Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

- Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới.

+ Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng).

+ Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

- Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.

- Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.

- Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN.

- Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN.

- Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN.

- Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN 2016

- Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN 2016: Chậm nhất là ngày 30/03/2017.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC