LIÊN LẠC:     (028) 6653 9393 - 0934 021 183        info@hung.lawyer

Án lệ

Án lệ số 02/2016/AL

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 01/2016/AL

Án lệ số 01/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử xin giới thiệu lần lượt các bản án lệ đã được công bố, bắt đầu từ Án lệ số 01.